หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2564


แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ


แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร


แบบรายงานด่วนสาธารณภัย


คำร้องเรียน ร้องทุกข์


คำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)


1 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา


2 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนเเปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 บุคคลธรรมดา

  (1)     2      3