หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางโพธิ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
ร้องกวาง
ถ้ำผานางคอย
ที่เที่ยว จ.แพร่ พร้อมเปิดตำนานรักร้อยปี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
1
2
3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นายนภดล ใจนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
กิจการสภา.
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเเละคำนวณราคากลางในการจั [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 88 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 210 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
   
 
   
 
พร0023.5/ว3291 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการถ่านโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว3289 การประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว3290 การโอนจัดสรรงบประาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.4/ว3297 เลื่อนดำเนินการโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3296 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3293 การขยายเวลาในการยื่นคำอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่องวันที่ 23 มิย 63  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3276 การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.1/ว320 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3268 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3268 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว3250 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว3249 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว319 แจ้ง อปท.ส่งแผนปฏิบัติงานฯ ให้จังหวัดทราบ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3253 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.6/ว3243 การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น โครงการ 1 จังหวัด 1 พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3241 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3242 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3235 การตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่จังหวัดแพร่ [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3230 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดทำ เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามการจัดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายรูปแบบใหม่  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
 แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2564  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.ป่าสัก ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและผู้รักษาราชการแทน [ 10 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ร้องกวาง เรื่อง ข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 เเห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ร้องกวาง มาตรการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสืออำ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล ประกาศผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๔ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล แบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านแดนชุมพล [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนก [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างตาม โครงการก่อสร้างราง [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เกิ๋ง ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เกิ๋ง ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลแม่เกิ๋ง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เกิ๋ง ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่ปาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ร้องกวาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง โครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตามแนวคิดปรัชญาเ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.สวนเขื่อน โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างป่า รักษ์น้ำ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 
   
 


อบต.บ่อเหล็กลอง จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ -๙๓๔๗ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.แม่คำมี จ้างจ้างเหมารื้อล้าง/กำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อหรือรางระบายน้ำ จำนวน 7 สายทาง โดยวิธีเ [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.แม่คำมี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบา [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.แม่คำมี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.แม่คำมี ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางมะตอยผสมสำเร็จ ชนิดบรรจุถุง, ยางมะตอยชนิดก้อน และปูนก [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.แม่คำมี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.แดนชุมพล จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านแดนชุมพล โดยวิ [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.หนองม่วงไข่ จ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่ยางน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.น้ำเลา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.น้ำเลา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.ท่าข้าม จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 เครื่อง [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.แม่จั๊วะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.นาพูน ซื้อเต้นท์ผ้าใบ สำหรับเต้นท์ของ อบต.นาพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.สอง จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อ [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.สอง จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อ [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.สอง จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านลอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำ [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.สอง จ้างปูกระเบื้องพื้นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.สอง จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อ [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.สอง จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อ [ 27 ก.ค. 2564 ]

   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สนทนาในตำบล
Our Webboard
   
 
สอบถามค่ะ (12 ก.ค. 2564)    อ่าน 52  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ให้บริการแ (12 ก.ค. 2564)    อ่าน 104  ตอบ 2  
การขอข้อมูลประชากร ประวัติตำบลร้องกวาง (12 ก.ค. 2564)    อ่าน 66  ตอบ 1  
   
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. 1567
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
OTOP TRAVEL
 
ผลิตภัณฑ์
ในตำบล
 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน แคบหมู แหนมหมู ไข่เค็ม
 

ถ้้ำผานางคอย
 
สถานที่สำคัญ
ในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-596-501 โทรสาร : 054-596-501 ต่อ 26
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
จำนวนผู้เข้าชม 150,517 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10