หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ร้องกวาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางโพธิ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
ร้องกวาง
ถ้ำผานางคอย
ที่เที่ยว จ.แพร่ พร้อมเปิดตำนานรักร้อยปี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
1
2
3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นายชัยวัฒน์ มูลเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
กิจการสภา.
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ [ 14 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 17 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ [ 10 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ [ 1 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขอ [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 84 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขอ [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 69 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขอ [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 91 
ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขอ [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 77 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาจัดเตรียมพิธีการทางศาสนา การขอขมาพระแม่คงคาและการบวงสรวงพญานาค โครงการงา [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง ชุดควบคุมเสียง พร้อมด้วยลำโพงและดนตรี จำนวน 3 ชุด และจ้างเห [ 23 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
   
 
   
 
พร0023.4/ว4658 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พร0023.3/ว581 แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อปท.ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พร0023.3/ว4667 การจัดส่งรายชื่อและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พร0023.3/ว4657 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท.นักเรียนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว-4659 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
พร0023.6/ว4639 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(บฉช.) รุ่นที่ 1  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว4638 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว571 ขอแจ้ง อปท.ดำเนินการให้สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการพื้นที่ ดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว572 แจ้ง อปท.ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ.2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว573 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ่งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ฯ  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว574 ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ ให้ อปท.ทราบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว575 ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาหัวข้อ บทบาทของ อปท. กับ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และความสามารถทางคาร์บอน  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.5/ว4636 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.4/ว4625 การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4634 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4627 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4626 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว576 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว578 แจ้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนฯ  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว4608 การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ประเทศไทย  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
   
 
   
 
ทต.สอง โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง ทิศทางการกระจายอำนาจให้ [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งแค้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
ทต.สอง แจ้งประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทสบาลตำบลสอง เรื่อง แจ้งเก็บขยะอัน [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมโลก [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยม ประกาศการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.วังหงส์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา ประชามสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวฝ [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่เกิ๋ง ประชุมคณะอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่เกิ๋ง ประกาศ รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และข้าราชการประเภทอื่น [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองม่วงไข่ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังปร [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยอ้อ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.ดอนมูล มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
   
 
   
 


อบต.ห้วยโรง ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]


ทต.แม่ลานนา ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ มีพนักพิงและที่นั่งหุ้มด้วยหนัง PVC รองรับน้ำหนักได้ไม่น้ [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.สรอย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดร [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.สรอย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ป่าสัก จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑ กก ๘๐๐๐ แพร่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๖-๐ [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.เตาปูน จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.เตาปูน จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำท่าลอยกระทง ติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมรื้อถอน ตามโครง [ 4 ธ.ค. 2566 ]


อบต.หัวทุ่ง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งแล้ง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.แม่พุง ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 150 ตัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.แม่พุง จ้างเหมาซ่อมลำโพงเคลื่อนที่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง โดยวิธีเฉพ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.แม่คำมี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบกระจายเสียง พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลแม่คำมี [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ป่าแดง จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.แม่เกิ๋ง จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ปร [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ทุ่งแค้ว ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos ๑% ชนิดซอ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.นาพูน จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังลึก ยาว ๑๐๔ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร หมู่ที่ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำชำ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สนทนาในตำบล
Our Webboard
   
 
ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (18 มิ.ย. 2566)    อ่าน 115  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 742  ตอบ 0  
สอบถามค่ะ (7 มิ.ย. 2565)    อ่าน 351  ตอบ 3  
   
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. 1567
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
OTOP TRAVEL
 
ผลิตภัณฑ์
ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน แคบหมู แหนมหมู ไข่เค็ม
ถ้้ำผานางคอย
 
สถานที่สำคัญ
ในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดเเปลงหรือรื้อถอนอาคาร แบบคำร้องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ชำรุด
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจการวางเนื้อหาข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าว กิจกรรม ง่ายต่อการค้นหาหรือไม่??
  ง่ายที่สุด
  ง่ายมาก
  ค่อนข้างง่าย
  ยากมาก
  เฉยๆ
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-596-501 โทรสาร : 054-596-501 ต่อ 116
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง
จำนวนผู้เข้าชม 1,253,802 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10