องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่